Krzywcza, 21.08.2017r.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krzywczy
Krzywcza 50, 37-755 Krzywcza,
tel. 601 970 731

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krzywczy
Krzywcza 50, 37-755 Krzywcza,
tel. 601 970 731

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzywczy”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i audyt energetyczny oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Projekt budowlany wraz z audytem energetycznym znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.11.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzywczy Krzywcza 50, 37-755 Krzywcza, do dnia 28 sierpnia 2017r. do godz. 12.00. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 sierpnia 2017r., a wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.krzywcza.przemyska.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.krzywcza.przemyska.pl
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia 28 września 2017r.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ks. Janusz Wilusz pod numerem telefonu: 601 970 731

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – Przedmiar modernizacja instalacji
4. Załącznik nr 4 – Przedmiar na remont izolacji poziomych, wbudowanie stolarki budowlanej na parterze

Ks. Janusz Wilusz
Proboszcz Parafii

Kategorie: Archiwum